290 Bài tập Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải (P4)

  • 2382 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol triglixerit X, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 7 mol. Mặt khác, cho a mol X tác dụng tối đa với 600 mL dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án B

đốt 1 mol X + O to  CO2 + H2O.

tương quan:

=

mà phản ứng với Br2 

a mol Xốc 5a mol

 

 sẽ phản ứng với tối đa 5a mol Br2.

giả thiết cho

 

  mol

 mol


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y (khôn no có một liên kết C=C, đơn chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,5 mol O2, thu được 1,6 mol CO2 và 1,2 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,3 mol X trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng hết với một lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

hỗn hợp X gồm: HCOOCH3; (COOCH3)2 và Y dạng CnH2n – 2O2 (n ≥ 3).

đốt 0,5 mol X + 1,5 mol O2 to  1,6 mol CO2 + 1,2 mol H2O.

tương quan đốt có:

 mol.

mà tổng X có 0,5 mol có 0,1 mol HCOOCH3 trong X.

Theo đó  là HCOOCH=CH2; giải số mol có 0,2 mol (COOCH3)2 và 0,2 mol Y.

thủy phân 0,5 mol X → dung dịch Z chứa 0,3 mol HCOONa + 0,2 mol CH3CHO + …

phản ứng tráng bạc có

 gam.

 

Tỉ lệ: khi dùng 0,3 mol X thì

 gam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận