290 Bài tập Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải (P5)

  • 2383 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thủy phân trieste của glixerol trong môi trường axit thu được glixerol và hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH. Số công thức cấu tạo trieste phù hợp với tính chất trên là

Xem đáp án

Đáp án A

Số trieste TỐI ĐA tạo bởi glixerol và 2 axit béo trên là

 

 

Số trieste chứa chỉ 1 loại gốc axit béo từ 2 gốc axit béo với glixerol trên là 2.

số trieste thỏa mãn ycđb là 6 - 2 = 4 chọn A.

Ps: Do thủy phân tạo được 2 loại axit béo phải chứa đồng thời cả 2 gốc axit béo


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 443 gam triglixerit bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 46,0 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Triglixerit + 3NaOH → Muối + Glixerol nNaOH = 3nglixerol = 1,5 mol.

► Bảo toàn khối lượng: m = 443 + 1,5 × 40 - 46 = 457(g) chọn A.


Câu 3:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án

Đáp án D

Este của glyxin sẽ có dạng H2NCH2COO–R.

Và H2HCH2COO– phải nối với C chứ k phải nối với N

Chọn D     


Câu 4:

Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là C3H3O2Na và ancol Y1. Oxi hóa Y1 bằng CuO dư nung nóng chỉ thu được anđehit Y2. Cho Y2 tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Cu được tạo thành trong thí nghiệm oxi hóa ancol. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án C

Este X có dạng RCOOR'

Muối Y có công thức C3H3O2Na  CH2=CHCOONa

R là CH2=CH–

Ancol Y1 bị oxi hóa Andehit tráng gương cho 4 Ag Ancol đó là CH3OH

R' là –CH3

Este có ctct là CH2=CHCOOCH3 (Metyl acrylat) Chọn C     


Câu 5:

Một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH có C% = 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86,6 gam. Còn lại chất rắn Z với khối lượng là 23 gam. Số công thức cấu tạo của este là:

Xem đáp án

Đáp án B

X là este đơn chức. Mặt khác cô cạn sản phẩm chỉ thu được H2O

|| X là este của phenol X có dạng RCOOC6H4R'. Đặt nX = x.

nKOH = 2x mdung dịch KOH = 56 × 2x ÷ 0,11666 = 960x(g).

mH2O ban đầu = 960x - 56 × 2x = 848x; nH2O sản phẩm = x mol.

► ∑mH2O = 848x + 18x = 86,6(g) x = 0,1 mol. Bảo toàn khối lượng:

mX = 86,6 + 23 - 960 × 0,1 = 13,6(g) MX = 136 R + R' = 16.

TH1: R = 1 (H-) R' = 15 (CH3-) X là HCOOC6H4CH3 (3 đồng phân).

TH2: R = 15 (CH3-) R' = 1 (H-) X là CH3COOC6H5 (1 đồng phân).

tổng cộng có 4 công thức cấu tạo este thỏa mãn chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận