Câu hỏi:

20/11/2019 879

Một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH có C% = 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86,6 gam. Còn lại chất rắn Z với khối lượng là 23 gam. Số công thức cấu tạo của este là:

Trả lời:

Đáp án B

X là este đơn chức. Mặt khác cô cạn sản phẩm chỉ thu được H2O

|| X là este của phenol X có dạng RCOOC6H4R'. Đặt nX = x.

nKOH = 2x mdung dịch KOH = 56 × 2x ÷ 0,11666 = 960x(g).

mH2O ban đầu = 960x - 56 × 2x = 848x; nH2O sản phẩm = x mol.

► ∑mH2O = 848x + 18x = 86,6(g) x = 0,1 mol. Bảo toàn khối lượng:

mX = 86,6 + 23 - 960 × 0,1 = 13,6(g) MX = 136 R + R' = 16.

TH1: R = 1 (H-) R' = 15 (CH3-) X là HCOOC6H4CH3 (3 đồng phân).

TH2: R = 15 (CH3-) R' = 1 (H-) X là CH3COOC6H5 (1 đồng phân).

tổng cộng có 4 công thức cấu tạo este thỏa mãn chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 20/11/2019 3,330

Câu 2:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 20/11/2019 2,675

Câu 3:

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây không có trong lipit?

Xem đáp án » 20/11/2019 1,707

Câu 4:

Thủy phân trieste của glixerol trong môi trường axit thu được glixerol và hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH. Số công thức cấu tạo trieste phù hợp với tính chất trên là

Xem đáp án » 20/11/2019 1,652

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn 443 gam triglixerit bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 46,0 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 20/11/2019 995

Câu 6:

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

Xem đáp án » 20/11/2019 991

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »