Câu hỏi:

20/08/2021 342

Sự kiện nào chứng tỏ phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: phân tích.

Cách giải:

Sự ra đời của Đảng là mốc đánh dấu sự giác ngộ hoàn toàn của giai cấp công nhân Việt Nam về sứ mệnh lịch sử của mình. Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ra đời chưng tỏ giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”, giai cấp công nhân Việt Nam có một tổ chức lãnh đạo thống nhất và một Cương lĩnh chính trị đúng đắn. Kể từ thời điểm này phong trào công nhân hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác.

Chọn đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

Xem đáp án » 20/08/2021 3,544

Câu 2:

Đâu không phải là ý nghĩa lịch sử của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)?

Xem đáp án » 20/08/2021 1,465

Câu 3:

Đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam so với công nhân ở các nước tư bản Âu - Mĩ là gì?

Xem đáp án » 20/08/2021 1,218

Câu 4:

Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam từ 1919-1930 là

Xem đáp án » 20/08/2021 1,182

Câu 5:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/08/2021 1,144

Câu 6:

Điểm khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi so với Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 20/08/2021 620

Câu 7:

Đâu không phải nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 20/08/2021 513

Bình luận


Bình luận