Câu hỏi:

06/01/2022 3,925

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

_______, I will give him the report

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức : Mệnh đề thời gian

Giải thích : Mệnh đề chính chia ở thì tương lai thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian động từ sẽ chia ở thì hiện tại.

Kết hợp với nghĩa thì chọn đáp án đúng B

Tạm định: Khi anh ấy trở về, tôi sẽ đưa cho anh ấy bản báo cáo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

She had butterflies in her stomach ________  having prepared carefully for the interview.

Xem đáp án » 06/01/2022 7,707

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The Gray Wolf, a species (A) reintroduced into (B) their native habitat in Yellowstone National Park,(C) has begun to breed (D) naturally there

Xem đáp án » 09/01/2022 5,769

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

We haven’t written to each other for two months

Xem đáp án » 09/01/2022 4,548

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

_______ to ride a bicycle, he walked to work every morning

Xem đáp án » 09/01/2022 4,168

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

- Waiter: “Can I help you, sir?”     - Mr. Smith: “I’m looking for a____________ table”

Xem đáp án » 06/01/2022 2,160

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

My aunt used to be a woman of great ________, but now she gets old and looks pale

Xem đáp án » 09/01/2022 1,397

Bình luận


Bình luận