Câu hỏi:

09/01/2022 4,123

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

_______ to ride a bicycle, he walked to work every morning

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức : Rút gọn mệnh đề trạng ngữ đồng chủ ngữ

Giải thích : Khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ thì có thể rút gọn mệnh đề trang ngữ bằng cách lược bỏ liên từ và chủ ngữ, động từ của mệnh đề trạng ngữ có dạng V-ing/ V-p2

Câu đầy đủ :

Because he was unable to ride a bicycle, he walked to work every morning.

= Being unable to ride a bicycle, he walked to work every morning.

Tạm dịch: Vì không đi được xe đạp nên sáng nào anh cũng đi bộ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

She had butterflies in her stomach ________  having prepared carefully for the interview.

Xem đáp án » 06/01/2022 7,619

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The Gray Wolf, a species (A) reintroduced into (B) their native habitat in Yellowstone National Park,(C) has begun to breed (D) naturally there

Xem đáp án » 09/01/2022 5,673

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

We haven’t written to each other for two months

Xem đáp án » 09/01/2022 4,459

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

_______, I will give him the report

Xem đáp án » 06/01/2022 3,871

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

- Waiter: “Can I help you, sir?”     - Mr. Smith: “I’m looking for a____________ table”

Xem đáp án » 06/01/2022 2,132

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

My aunt used to be a woman of great ________, but now she gets old and looks pale

Xem đáp án » 09/01/2022 1,387

Bình luận


Bình luận