Câu hỏi:

14/01/2022 421

Cập nhật dữ liệu là: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thao tác cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 4,272

Câu 2:

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert  ...........

Xem đáp án » 14/01/2022 1,834

Câu 3:

Để lọc ra danh sách học sinh “Nam” trong lớp, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,630

Câu 4:

Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,425

Câu 5:

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,329

Câu 6:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 525

Câu 7:

Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 524

Bình luận


Bình luận