Câu hỏi:

14/01/2022 157

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Vì vậy trong một trường chỉ có thể có một kiểu dữ liệu.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,070

Câu 2:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 363

Câu 3:

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,... 

Xem đáp án » 14/01/2022 312

Câu 4:

Thành phần cơ sở của Access là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 250

Câu 5:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án » 14/01/2022 175

Câu 6:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 83

Bình luận


Bình luận