Câu hỏi:

14/01/2022 227

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 391

Câu 2:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 190

Câu 3:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 174

Câu 4:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 162

Câu 5:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 154

Câu 6:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 145

Bình luận


Bình luận