Câu hỏi:

14/01/2022 153

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 377

Câu 2:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 224

Câu 3:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 187

Câu 4:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 168

Câu 5:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 148

Câu 6:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/01/2022 144

Bình luận


Bình luận