Câu hỏi:

15/01/2022 185

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /n/. Đáp án D phát âm là /ng/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 197

Câu 2:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 159

Câu 3:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 150

Câu 4:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 148

Câu 5:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 143

Câu 6:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 136

Bình luận


Bình luận