Câu hỏi:

15/01/2022 197

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /g/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 184

Câu 2:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 158

Câu 3:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 149

Câu 4:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 147

Câu 5:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 142

Câu 6:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án » 15/01/2022 135

Bình luận


Bình luận