Câu hỏi:

17/01/2022 1,119

Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi sử dụng thủ tục cần khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 17/01/2022 16,853

Câu 2:

Kiểu dữ liệu của hàm 

Xem đáp án » 17/01/2022 5,376

Câu 3:

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

    Var i : byte;

Begin

    i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

    Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các biến toàn cục là:

Xem đáp án » 17/01/2022 2,964

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 17/01/2022 2,557

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 17/01/2022 2,405

Câu 6:

Đoạn chương trình sau có lỗi gì?

Procedure End (key : char ) ;

    Begin

           If key = ‘ q ’  then  writeln( ‘ Ket thuc ’ )

    End;

Xem đáp án » 17/01/2022 1,176

Câu 7:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

Procedure p;

    Var n : integer ;

Begin

…… ……

End ;  

Phạm vi của biến n là :

Xem đáp án » 17/01/2022 1,174

Bình luận


Bình luận