Câu hỏi:

17/01/2022 2,998

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

    Var i : byte;

Begin

    i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

    Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các biến toàn cục là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biến toàn cục là biến được khai báo trong chương chính. Nó được sử dụng cho chương trình chính và các chương trình khác nữa. Vậy trong chương trình trên có các biến toàn cục là a, b, S.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 17/01/2022 16,914

Câu 2:

Kiểu dữ liệu của hàm 

Xem đáp án » 17/01/2022 5,416

Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 17/01/2022 2,580

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 17/01/2022 2,439

Câu 5:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

Procedure p;

    Var n : integer ;

Begin

…… ……

End ;  

Phạm vi của biến n là :

Xem đáp án » 17/01/2022 1,190

Câu 6:

Đoạn chương trình sau có lỗi gì?

Procedure End (key : char ) ;

    Begin

           If key = ‘ q ’  then  writeln( ‘ Ket thuc ’ )

    End;

Xem đáp án » 17/01/2022 1,187

Bình luận


Bình luận