Câu hỏi:

22/01/2022 184

Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đầu vào:  Dãy số có 20 số nguyên

Đầu ra: Thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho

+Các bước của thuật toán:

Bước 1: Tổng đang có =0

Bước 2: Lặp với đếm từ 1 đến 20

a. Thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy, gọi là bình phương mỗi số nguyên

Hết lặp

Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy mô tả thuật toán tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó

Xem đáp án » 22/01/2022 116

Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. Đầu vào của bài toàn nhiều chỗ giống nhau sẽ yêu cầu thuật toán có cấu trúc lặp.

2. Có cấu trúc lặp trong thuật toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại.

3. Trong mẫu cấu trúc "Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn..." thao tác lặp được thực hiện ít nhất một lần .

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết lặp".

Xem đáp án » 22/01/2022 103

Câu 3:

Thuật toán ở Hình 1b có đúng là thuật toán để giải bài toán nêu ở Hình 1a không

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Thuật toán ở Hình 1b có đúng là thuật toán để giải bài toán nêu ở Hình 1a không?

2. Những thao tác nào ở Hình 1b được lặp đi lặp lại và được lặp bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 22/01/2022 68

Bình luận


Bình luận