Câu hỏi:

02/03/2022 118

Hãy chọn mỗi khái niệm ở cột (A) sao cho phù hợp với một câu tương ứng ở cột (B)

Cột (A)

Cột (B)

1. Đơn chất là

2. Nguyên tố hóa học là

3. Nguyên tử là

4. Nguyên tử khối là

5. Phân tử khối là

6. Hợp chất là

a. tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân

b. tập hợp nhiều chất trộn lẫn

c. hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện

d. những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên

e. khối lượng của phân tử tính bằng đvC

f. những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học

g. khối lượng của nguyên tử được tính bằng đvC

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1 – f; 2 – a; 3 – c; 4 – g; 5 – e; 6 - d

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hợp chất gồm có nguyên tố R và nguyên tố oxi có công thức hóa học dạng R2O3

a) Tính hóa trị của nguyên tố R.

b) Biết rằng phân tử R2O3nặng hơn phân tử khí hiđro 80 lần. Tìm tên, kí hiệu của nguyên tố R?

Xem đáp án » 02/03/2022 102

Câu 2:

Lập công thức hóa học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất:

a) Hợp chất gồm nhôm (Al) có hóa trị III và nhóm Sunfat (SO4) có hóa trị II.

b) Hợp chất gồm cacbon (C) có hóa trị IV và nguyên tố oxi (O) có hóa trị II.

Xem đáp án » 02/03/2022 84

Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng

1. Khi viết H, 3 Ca lần lượt chỉ ý nào sau đây?

Xem đáp án » 02/03/2022 63

Câu 4:

Muốn biểu diễn 2 phân tử CuSO4ta viết như sau

Xem đáp án » 02/03/2022 59

Bình luận


Bình luận