Câu hỏi:

07/03/2022 73

"Do you live in the city, Maryam?" said Lan. (Change the sentence into reported speech)

→ ............

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: Lan asked Maryam if she lived in the city.

Giải thích: câu gián tiếp với Yes/No question: A asked B if/whether+mệnh đề lùi 1 thì

Dịch: Lan hỏi Maryam có phải cô ấy sống ở thành phố không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She often goes to the .......... to pray because her religion is Islam.

Xem đáp án » 07/03/2022 1,008

Câu 2:

John smoked a lot a year ago, but now he doesn't smoke any more.

→ John used

Xem đáp án » 07/03/2022 531

Câu 3:

I've got so much spare time. I'm thinking of taking ............... a new hobby like stamp collecting

Xem đáp án » 07/03/2022 428

Câu 4:

He ................... with his friends in an apartment in Hue since last week.

Xem đáp án » 07/03/2022 410

Câu 5:

He wishes he .......... a billionaire.

Xem đáp án » 07/03/2022 371

Câu 6:

Some designers have modernized the Ao Dai by printing lines of poetry on it. (Change the sentence into passive voice)

Xem đáp án » 07/03/2022 321

Câu 7:

In ............., there are other religions such as Buddhism and Hinduism in Malaysia.

Xem đáp án » 07/03/2022 189

Bình luận


Bình luận