Câu hỏi:

07/03/2022 100

People won't burn fossil fuels for energy in the future.

→ Fossil fuels

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: Fossil fuels won’t be burnt for energy in the future.

Giải thích: câu bị động: tobe Vp2

Dịch: Nhiên liệu hóa thạch sẽ không được đốt để lấy năng lượng trong tương lai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She often goes to the .......... to pray because her religion is Islam.

Xem đáp án » 07/03/2022 1,064

Câu 2:

John smoked a lot a year ago, but now he doesn't smoke any more.

→ John used

Xem đáp án » 07/03/2022 586

Câu 3:

I've got so much spare time. I'm thinking of taking ............... a new hobby like stamp collecting

Xem đáp án » 07/03/2022 466

Câu 4:

He ................... with his friends in an apartment in Hue since last week.

Xem đáp án » 07/03/2022 458

Câu 5:

He wishes he .......... a billionaire.

Xem đáp án » 07/03/2022 390

Câu 6:

Some designers have modernized the Ao Dai by printing lines of poetry on it. (Change the sentence into passive voice)

Xem đáp án » 07/03/2022 347

Câu 7:

In ............., there are other religions such as Buddhism and Hinduism in Malaysia.

Xem đáp án » 07/03/2022 196

Bình luận


Bình luận