Câu hỏi:

07/03/2022 1,548

In this town, they ………. all the frames in steel.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích:

- make: làm

- mould: đúc (cần lực bên ngoài tác động vào)

- cast: đúc (không cần lực bên ngoài tác động vào)

- have: có

Dịch: Ở thị trấn này, họ đúc tất cả các khuôn bằng thép.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

.......... my cousin is young, she is one of the most skillful artisan in Bat Trang village.  

Xem đáp án » 07/03/2022 356

Câu 2:

My parents told me they…………………….. me that week.  

Xem đáp án » 07/03/2022 219

Câu 3:

There are modern knitting machines. The artisans in my village like using traditional looms. (Make a sentence from each pair of sentences using”Although”)  

Xem đáp án » 07/03/2022 192

Câu 4:

My aunt has got two teenage children, but they don't seem to have good relationship with each other. (Rewrite the sentence, using the word in brackets) (GET)  

Xem đáp án » 07/03/2022 147

Câu 5:

This exhibition is much more interesting than the last one. (complete the sentence in each pair so that it has a similar meaning to the first sentences)  

Xem đáp án » 07/03/2022 138

Câu 6:

Physical changes are different for everyone, so you don’t need to feel ….. or frustrated.  

Xem đáp án » 07/03/2022 119

Bình luận


Bình luận