Câu hỏi:

18/03/2022 22

Tình trạng khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam bước đầu được giải quyết khi nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tình trạng khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam bước đầu được giải quyết khi Nguyễn Ái Quốc đọc được bản sơ thảo lần thứ nhất những vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (1920). Từ đây, Người khẳng định được con đường giành độc lập tự do cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với giai đoạn 1936 - 1939, chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1939 -1945 có điểm mới nào sau đây?

Xem đáp án » 18/03/2022 150

Câu 2:

Tổ chức nào được coi là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xem đáp án » 18/03/2022 127

Câu 3:

Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” được đưa ra trongvăn kiên nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 113

Câu 4:

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.

3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản ở Trung Quốc.

4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao.

Xem đáp án » 18/03/2022 111

Câu 5:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về việc thỏa thuận đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa bacường quốc trong Hội nghị lanta (2-1945)?

Xem đáp án » 18/03/2022 101

Câu 6:

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 90

Câu 7:

Trong Cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945, phong trào “phá kho thóc giải quyết nạn đói" diễn rachủ yếu ở các tỉnh nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »