Câu hỏi:

18/03/2022 50

Từ cuối tháng 9-1940 đến tháng 3-1945, nhân dân ta sống dưới ách thống trị của ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tháng 9-1940, Nhật tiến vào nước ta. Pháp đầu hàng. Nhật – Pháp câu kết với nhau cùng thống trị nhân dân ta.

- 9-3-1945, Nhật đảo chính lật đổ Pháp, độc chiếm Đông Dương.

=>Từ cuối tháng 9-1940 đến tháng 3-1945, nhân dân ta sống dưới ách thống trị của Nhật và Pháp.

Chọn đáp án C

Cấu 25: Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là những quốc gia nào?

A. Inđônêxia, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Philipin.

B. Inđônêxia, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Brunây.

C. Inđônêxia, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Campuchia,

D, Inđônêxia, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Mianma.

Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là Inđônêxia, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Philipin

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với giai đoạn 1936 - 1939, chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1939 -1945 có điểm mới nào sau đây?

Xem đáp án » 18/03/2022 151

Câu 2:

Tổ chức nào được coi là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xem đáp án » 18/03/2022 127

Câu 3:

Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” được đưa ra trongvăn kiên nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 113

Câu 4:

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.

3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản ở Trung Quốc.

4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao.

Xem đáp án » 18/03/2022 111

Câu 5:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về việc thỏa thuận đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa bacường quốc trong Hội nghị lanta (2-1945)?

Xem đáp án » 18/03/2022 101

Câu 6:

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 90

Câu 7:

Nước nào sau đây không có mặt tại Hội nghị Ianta (2/1945)

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »