Câu hỏi:

27/03/2022 54

Một mũi nhọn S được gắn vào đầu A của một lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước. Khi đó lá thép dao động với tần số ƒ = 120 Hz. Nguồn S tạo ra trên mặt nước một dao động sóng, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước có giá trị bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 8λ

⇒ 8λ = 4 ⇒ λ = 0,5 cm.

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước:

\(v = \lambda .f = 0,5.120 = 60\left( {{\rm{cm/s}}} \right)\)

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng tần số ƒ = 30 Hz, cùng biên độ a = 2 cm nhưng ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng v = 90 cm/s. Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M cách A, B một đoạn AM = 15 cm, BM = 13 cm bằng

Xem đáp án » 27/03/2022 410

Câu 2:

Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn d1, d2dao động với biên độ cực tiểu là

Xem đáp án » 27/03/2022 342

Câu 3:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án » 27/03/2022 283

Câu 4:

Dao động điều hoà là

Xem đáp án » 27/03/2022 253

Câu 5:

Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo và cho chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian, quả cầu m1thực hiện được 28 dao động, quả cầu m2thực hiện được 14 dao động. Kết luận nào đúng?

Xem đáp án » 27/03/2022 221

Câu 6:

Một vật treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. Lấy π2= 10, cho g = 10m/s2. Tần số dao động của vật là

Xem đáp án » 27/03/2022 211

Câu 7:

Dao động điều hoà có vận tốc cực đại là vmax= 8π cm/s và gia tốc cực đại

amax= 16π2cm/s2thì tần số góc của dao động là

Xem đáp án » 27/03/2022 206

Bình luận


Bình luận