Câu hỏi:

20/12/2019 788

Thái độ nào dưới đây là thái độ chính trị của tầng lớp tiểu tư sản dân tộc Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1921 là

Xem đáp án » 20/12/2019 11,130

Câu 2:

Năm 1920, có sự chuyển biến trong lập trường tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là

Xem đáp án » 20/12/2019 6,130

Câu 3:

Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp nào?

Xem đáp án » 20/12/2019 5,719

Câu 4:

Hậu quả về kinh tế trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

Xem đáp án » 20/12/2019 3,892

Câu 5:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc vì

Xem đáp án » 20/12/2019 3,673

Câu 6:

Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) đã "đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?

Xem đáp án » 20/12/2019 3,644

Câu 7:

Hạn chế của phong trào tư sản dân tộc ở Việt Nam trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án » 20/12/2019 3,471

Bình luận


Bình luận