700 câu trắc nghiệm Lịch Sử Việt Nam hiện đại có đáp án (P1)

  • 19406 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chương trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp diễn ra trong hoàn cảnh

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp ở Việt Nam (1919 - 1929) có điểm gì khác so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Điểm nổi bật nền kinh tế Việt Nam trong thời kì khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chính sách giáo dục của Pháp trong thời kì khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 - 1929) là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển chậm chạp của giai cấp tư sản Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp là

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

3 tháng trước

Xuyến Xuyến

1 tháng trước

Ước Phan

Bình luận


Bình luận