Câu hỏi:

05/04/2022 1,854

Cho hình vẽ sau. Nêu hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4?

 Cho hình vẽ sau. Nêu hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4? (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Phương trình hóa học: C2H5OHH2SO4,to C2H4+ H2O.

Khí thoát ra gồm C2H4và có tạp chất SO2, CO2(do H2SO4đậm đặc có tính oxi hóa mạnh), dẫn hỗn hợp khí này vào dung dịch KMnO4.

Hiện tượng: Màu của dung dịch KMnO4nhạt dần, có kết tủa màu nâu đen.

Phương trình hóa học:

3CH2=CH2+ 4H2O + 2KMnO43HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2+ 2KOH

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O K2SO4+ 2MnSO4+ 2H2SO4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 05/04/2022 18,714

Câu 2:

Đun nóng hỗn hợp etanol và metanol với H2SO4đặc ở 1400C có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

Xem đáp án » 05/04/2022 11,461

Câu 3:

Khi oxi hóa 6,9 gam ancol etylic bởi CuO, to(hiệu suất phản ứng là 80%) thu được m gam anđehit axetic. Giá trị của m là

Xem đáp án » 05/04/2022 7,084

Câu 4:

Anđehit fomic có

Xem đáp án » 05/04/2022 4,917

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: metan → X → vinylaxetilen → Y → polibutađien. X, Y lần lượt là:

Xem đáp án » 05/04/2022 4,836

Câu 6:

Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

Xem đáp án » 05/04/2022 2,123

Câu 7:

Cho 9 gam một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở A tác dụng với Na dư, thu được 1,68 lít khí H2(ở đktc)

a. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên chất A.

b. Đun nóng 24 gam chất A với 100 gam ancol isoamylic (CH3)2CHCH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được dầu chuối. Tính lượng dầu chuối thu được biết hiệu suất phản ứng đạt 68%.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,072

Bình luận


Bình luận