Câu hỏi:

18/04/2022 654

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B        Kiến thức: Phát âm “-ɪ

Phần gạch chân đáp án B phát âm là /aɪ/, còn lại là / ɪ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had just arrived home. I was called immediately back to the head office 10 kilometers away

Xem đáp án » 19/04/2022 24,045

Câu 2:

“ Susan, can you remember to buy me some sugar?” said Billy.

Xem đáp án » 19/04/2022 6,154

Câu 3:

If (A) a species does not have (B) the natural genetic protection against particular diseases, an introduced (C) disease can have severable (D) effects on that species

Xem đáp án » 19/04/2022 5,441

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

You've never been in Italy, __________?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,987

Câu 5:

We _________by a loud noise during the night.

Xem đáp án » 09/05/2022 4,844

Câu 6:

Richard will look for a job __________.

Xem đáp án » 09/05/2022 3,690

Câu 7:

I took a sweater but it was not necessary.

Xem đáp án » 19/04/2022 3,242

Bình luận


Bình luận