Câu hỏi:

18/04/2022 327

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A        Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

A. before/bɪˈfɔː(r)/        B. million /ˈmillion/                   C. other /ˈʌðə(r)/               D. language/ˈlæŋɡwɪdʒ/

Quy tắc:

- Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Trọng âm đáp án A rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had just arrived home. I was called immediately back to the head office 10 kilometers away

Xem đáp án » 19/04/2022 24,061

Câu 2:

“ Susan, can you remember to buy me some sugar?” said Billy.

Xem đáp án » 19/04/2022 6,162

Câu 3:

If (A) a species does not have (B) the natural genetic protection against particular diseases, an introduced (C) disease can have severable (D) effects on that species

Xem đáp án » 19/04/2022 5,469

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

You've never been in Italy, __________?

Xem đáp án » 09/05/2022 5,024

Câu 5:

We _________by a loud noise during the night.

Xem đáp án » 09/05/2022 4,916

Câu 6:

Richard will look for a job __________.

Xem đáp án » 09/05/2022 3,696

Câu 7:

I took a sweater but it was not necessary.

Xem đáp án » 19/04/2022 3,250

Bình luận


Bình luận