Câu hỏi:

28/04/2022 12

Even for those who do want a tattoo, the process of getting one is not painless, but the final result, in their eyes, is (29) __________the pain.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A. be worth sth: đáng giá, bỏ công.

Đáp án còn lại:

Owed (adj) mang nợ, hàm ơn

Due (adj) đến hạn, xứng đáng (đúng với cái được hưởng)

Deserved (adj) xứng đáng (không đi với to be)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I’m sure Jessica was very upset when you left.

Xem đáp án » 28/04/2022 93

Câu 2:

Immediately, after his arrival, things went wrong.

Xem đáp án » 28/04/2022 85

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 28/04/2022 49

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án » 28/04/2022 41

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

In a formal interview, it is essential that the interviewee _______ good eye contact with the interviewers.

Xem đáp án » 28/04/2022 39

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 28/04/2022 33

Câu 7:

Hadn’t you informed of the change in the timetable, I would have rushed to the office yesterday.

Xem đáp án » 28/04/2022 31

Bình luận


Bình luận