Bộ 25 đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng anh có đáp án năm 2022 (Đề 21)

  • 1156 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C. Âm /ed/ theo sau động từ có phụ âm cuối là /n/ nên được phát âm là /d/.

Các đáp án còn lại: âm /ed/ theo sau động từ có phụ âm cuối là /tʃ/, /k/, /p/ đều là các âm vô thanh nên được phát âm là /t/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D. perfection /pəˈfekʃən/ (n) sự hoàn hảo

Các đáp án còn lại:

digestion / daɪˈdʒestʃən/ (n) sự tiêu hóa

suggestion / səˈdʒestʃən/ (n) sự gợi ý

question /ˈkwestʃən/ (n) câu hỏi

Vậy đáp án D đuôi ‘tion’ được phát âm là /ʃ/, còn các đáp án còn lại được phát âm là /tʃ/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B. sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/ (adj) cảm thông

Các đáp án còn lại:

ability /əˈbɪlɪti/ (n) năng lực

political /pəˈlɪtɪkəl/ (adj) thuộc chính trị

significant / sɪgˈnɪfɪkənt/ (adj) quan trọng, đầy ý nghĩa

Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A. (to) postpone /pəusˈpəun/: trì hoãn

Các đáp án còn lại:

(to) specialize /ˈspeʃəlaɪz/: chuyên về

purpose /ˈpəːpəs/ (n) mục đích

(to) summarize /ˈsʌməraɪz/: tóm tắt

Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

In a formal interview, it is essential that the interviewee _______ good eye contact with the interviewers.

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Cấu trúc giả định: It + be + adj + that + S + (should) + V (động từ không chia)

Với các tính từ mang tính quan trọng, cần thiết như sau: advised, necessary, recommended, urgent, important, essential, obligatory, required, imperative, mandatory, suggested, vital, crucial, desirable...Vì vậy nên động từ câu này giữ nguyên.

Dịch câu: Trong một buổi phỏng vấn trang trọng, một điều cần thiết là người được phỏng vấn nên duy trì sự giao tiếp bằng mắt với những người phỏng vấn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận