Bộ 25 đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng anh có đáp án năm 2022 (Đề 1)

  • 14325 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three tin the pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D.

bowl /bəʊl/ (n): bát tô

Các đáp án còn lại:

owl /aʊl/ (n): con cú

fowl /faʊl/ (n): gà, chim (to)

howl /haʊl/: tru lên, rú lên

Câu 2:

Their body temperature changes (27) ___________ the temperature of the air, water and land of its surroundings.

Xem đáp án

Đáp án C.

according to: theo cái gì

Các đáp án còn lại:

(be) opposed to: phản đối

(to) depend on: phụ thuộc vào

(be) agreeing with: phù hợp với


Câu 4:

The estuarine crocodiles, (29) ___________, are found mainly in the warm climate of Sri Lanka, India, Myanmar as well as other some countries in Southeast Asia and Australia.

Xem đáp án

Đáp án D.

on the other hand: mặt khác

(A) sai vì whereas phải được theo sau bằng một mệnh đề

(B), (C) sai vì in spite of và in contrast to phải được theo sau bằng danh từ.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three tin the pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C.

Âm /ed/ theo sau động từ có phụ âm cuối là /k/ nên đượ phát âm là /t/. Âm /ed/ trong các đáp án còn lại được phát âm là /d/.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Tuấn the Amateur

Bình luận


Bình luận