Câu hỏi:

09/05/2022 146

Nếu A B là hai biến bản ghi cùng kiểu thì ta có thể gán giá trịcủa B cho A dùng lệnh gán trực tiếp bằng câu lệnh:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Dùng lệnh gán trực tiếp: Nếu A và B là hai biến bản ghi cùng kiểu thì ta có thể gán giá trị của B cho A bằng câu lệnh:

A = B;

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu cấu trúc được định nghĩa:

Xem đáp án » 09/05/2022 188

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kiểu cấu trúc (struct)?

Xem đáp án » 09/05/2022 181

Câu 3:

Có bao nhiêu cách gán giá trị cho biến bản ghi?

Xem đáp án » 09/05/2022 180

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

string HoTen;

string NgaySinh, DiaChi;

float Toan, Van;

char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên các thành viên là:

Xem đáp án » 09/05/2022 173

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

string HoTen;

string NgaySinh, DiaChi;

float Toan, Van;

char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên biến có kiểu dữ liệu cấu trúc là:

Xem đáp án » 09/05/2022 159

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

#include

 using namespace std;

 struct Rectangle {

int width, height;

};

 int main(void) {

struct Rectangle rec;

Nếu muốn gán giá trị cho biến height bằng 8 ta viết:

Xem đáp án » 09/05/2022 132

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK