Câu hỏi:

09/05/2022 98

Cho khai báo cấu trúc sau:

struct SinhVien {

int maSV;

char ho[20];

char ten[20];

bool gioiTinh;

char queQuan[100];

};

Để khai báo 2 biến sv1 và sv2 có kiểu SinhVien ta khai báo:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Khai báo giống như khai báo biến

<kiểu dữ liệu><tên biến>;</tên></kiểu>

Trong đó kiểu cấu trúc là SinhVien, 2 biến là sv1, sv2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kiểu cấu trúc (struct)?

Xem đáp án » 09/05/2022 200

Câu 2:

Kiểu cấu trúc được định nghĩa:

Xem đáp án » 09/05/2022 188

Câu 3:

Có bao nhiêu cách gán giá trị cho biến bản ghi?

Xem đáp án » 09/05/2022 182

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

string HoTen;

string NgaySinh, DiaChi;

float Toan, Van;

char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên các thành viên là:

Xem đáp án » 09/05/2022 173

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

string HoTen;

string NgaySinh, DiaChi;

float Toan, Van;

char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên biến có kiểu dữ liệu cấu trúc là:

Xem đáp án » 09/05/2022 160

Câu 6:

Nếu A B là hai biến bản ghi cùng kiểu thì ta có thể gán giá trịcủa B cho A dùng lệnh gán trực tiếp bằng câu lệnh:

Xem đáp án » 09/05/2022 152

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

#include

 using namespace std;

 struct Rectangle {

int width, height;

};

 int main(void) {

struct Rectangle rec;

Nếu muốn gán giá trị cho biến height bằng 8 ta viết:

Xem đáp án » 09/05/2022 134

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK