Câu hỏi:

09/05/2022 562

Lệnh nào sau đây sẽ gắn tệp dulieu.txt chứa trong thư mục Mydata của ổ đĩa F, với biến tệp fi và tệp được mở ở chế độ đọc dữ liệu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để đọc dữ liệu ta dùng cú pháp:

ifstream <tên biến tệp>(<xâu tên tệp>);</xâu></tên>

⇒ Cú pháp ở bài này là:

ifstream fi("f:\mydata\dulieu.txt");

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 1,561

Câu 2:

Để đọc dữ liệu từ tệp đang mở ở chế độ đọc ta dùng cú pháp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 1,019

Câu 3:

Để đóng tệp đang mở ta dùng cú pháp nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2022 769

Câu 4:

Trước khi làm việc với kiểu tệp, ta cần khai báo sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 09/05/2022 748

Câu 5:

Trong C++, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 641

Câu 6:

Để đóng tệp f đang mở ta viết:

Xem đáp án » 09/05/2022 538

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK