Câu hỏi:

09/05/2022 131

Cho đoạn chương trình sau:

# include

# include

int main()

{

ifstream;

f>>a>>b;

s=a+b;

cout<<s;

return 0;

}

Biến tệp trong đoạn chương trình trên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Khai báo biến tệp để sau đó đọc dữ liệu:ifstream <tên biến tệp>; </tên>

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

Xem đáp án » 09/05/2022 863

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/05/2022 614

Câu 3:

Câu lệnh ifstream <tên biến tệp>có nghĩa là gì?

Xem đáp án » 09/05/2022 521

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<<s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên dữ liệu được nhập từ đâu?

Xem đáp án » 09/05/2022 491

Câu 5:

Cho 2 số a,b từ tệp bt.txt, tính tổng của 2 số rồi ghi kết quả ra màn hình, hãy chỉ ra lỗi sai đoạn chương trình sau :

#include <bits/stdc++.h>using namespace std;int main(){</bits/stdc++.h>

int a,b;

while (fi >>a >>b){

s=a+b;

cout <<s

}return 0;}

fi.close();

Xem đáp án » 09/05/2022 363

Câu 6:

Cho câu lệnh sau:

ifstream fi("f:\mydata\dulieu.txt") ;

fi>>a;

Câu lệnh trên thực hiện:

Xem đáp án » 09/05/2022 276

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<<s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên tệp “baitap.txt” dùng để làm gì?

Xem đáp án » 09/05/2022 270

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK