Câu hỏi:

12/05/2022 15

Cho đoạn chương trình sau:

a=2

b=3

if a>b:

a=a*2

else:

b=b*2

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của b là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Vì a < b nên câu lệnh sau else được thực hiện b=3*2=6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 183

Câu 2:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 183

Câu 3:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh được thực hiện khi:

Xem đáp án » 12/05/2022 70

Câu 4:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi nào?

Xem đáp án » 12/05/2022 49

Câu 5:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi nào?

Xem đáp án » 12/05/2022 45

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

x=10

y=3

d=0

if x%y==0:

d=x//y

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của d là:

Xem đáp án » 12/05/2022 44

Câu 7:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu?

Xem đáp án » 12/05/2022 30

Bình luận


Bình luận