Câu hỏi:

12/05/2022 14

Cho đoạn chương trình sau:

f=open("test.txt",'w')
s=10
f.write(s)

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Vì giá trị của s được lưu vào tệp test.txt thông qua câu lệnh: f.write(s)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đóng biến tệp f khi kết thúc làm việc ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 22

Câu 2:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 21

Câu 3:

Để ghi xâu s vào biến tệp f ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 20

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

f = open("test.txt",'r',encoding = 'utf-8')

a = f.read()

print((a))

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 19

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

f = open("test.txt",'r',encoding = 'utf-8')

a = f.readline()

print((a))

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 19

Câu 6:

Cho câu lệnh sau: s = f1.readline().strip()

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về câu lệnh trên:

Xem đáp án » 12/05/2022 19

Câu 7:

Để mở tệp bai1.doc để đọc dữ liệu bằng văn bản tiếng Việt Unicode thông dụng hiện nay ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 17

Bình luận


Bình luận