Câu hỏi:

15/05/2022 34

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets (Hoàn thành các câu với dạng đúng của các từ trong ngoặc)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. equally

2. organisations

3. traditionally

4. Education

Hướng dẫn dịch:

1. Nam giới và phụ nữ nên được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.

2. Gia nhập các tổ chức quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho một quốc gia.

3. Ngày nay, ngày càng có nhiều nam giới nhận những công việc do phụ nữ làm theo truyền thống.

4. Giáo dục mang đến cho các cô gái cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Match the words that go together. (Nối các từ đi với nhau.)

Match the words that go together. (Nối các từ đi với nhau.) (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 46

Câu 2:

Read the following sentences. Underline the stressed words in each sentence, then mark the stressed syllables in these words. Listen and check (Đọc những câu sau. Gạch chân các từ được nhấn trọng âm trong mỗi câu, sau đó đánh dấu các âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ này. Nghe và kiểm tra)

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 3:

Choose the best relative pronoun to complete each sentence. (Chọn đại từ tương đối tốt nhất để hoàn thành mỗi câu.)

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 4:

Rewrite the sentences using comparative and superlative adjectives or the passive voice ưithout changing their meanings (Viết lại các câu bằng cách sử dụng các tính từ so sánh và so sánh nhất hoặc giọng bị động mà không thay đổi nghĩa của chúng)

Xem đáp án » 15/05/2022 15

Bình luận


Bình luận