Câu hỏi:

15/05/2022 27

Listen again and complete each sentence with ONE word (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. bored

2. useful

3. activities

4. answers

Hướng dẫn dịch:

1. Sách giáo khoa, bài giảng và các tài liệu truyền thống khác có thể khiến người học tiếng Anh cảm thấy nhàm chán.

2. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trang web hữu ích để học tiếng Anh.

3. Các bài học ngữ pháp thú vị và các hoạt động vui chơi được cung cấp trực tuyến.

4. Bạn có thể kiểm tra câu trả lời của mình ngay sau khi hoàn thành các bài tập hoặc bài kiểm tra trực tuyến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen and choose the best title for the talk. (Lắng nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói.)

Xem đáp án » 15/05/2022 54

Câu 2:

Work in pairs. Share your opinions about the advantages of learning English and other subjects online. Use the ideas in Listening and the expressions below to help you (Làm việc theo cặp. Chia sẻ ý kiến của bạn về lợi thế của việc học tiếng Anh và các môn học khác trực tuyến. Sử dụng các ý tưởng trong bài Nghe và các cách diễn đạt bên dưới để giúp bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 3:

Write a paragraph (120 - 150 words) about an international organisation you have learnt about (e.g. UN, UNICEF, WTO). Use the outline below to help you. (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về một tổ chức quốc tế mà bạn đã học (ví dụ: UN, UNICEF, WTO). Sử dụng dàn ý bên dưới để giúp bạn.)

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 4:

Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F) (Đọc lại văn bản và quyết định xem các câu là đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 5:

Read the text and match the highlighted words with their meanings. (Đọc văn bản và nối các từ được tô sáng với nghĩa của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Bình luận


Bình luận