Câu hỏi:

15/05/2022 40

Work in pairs. Share your opinions about the advantages of learning English and other subjects online. Use the ideas in Listening and the expressions below to help you (Làm việc theo cặp. Chia sẻ ý kiến của bạn về lợi thế của việc học tiếng Anh và các môn học khác trực tuyến. Sử dụng các ý tưởng trong bài Nghe và các cách diễn đạt bên dưới để giúp bạn)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

A: I think online learning is easier and more effective because it allows us to learn at our own pace.

B: Exactly. It’s also better for the environment. We save paper because textbooks, assignments and dictionaries are all digital.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ học trực tuyến dễ dàng hơn và hiệu quả hơn vì nó cho phép chúng ta học theo tốc độ của riêng mình.

B: Chính xác. Nó cũng tốt hơn cho môi trường. Chúng ta tiết kiệm giấy cho sách giáo khoa, bài tập và từ điển đều là kỹ thuật số.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen and choose the best title for the talk. (Lắng nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói.)

Xem đáp án » 15/05/2022 64

Câu 2:

Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F) (Đọc lại văn bản và quyết định xem các câu là đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 15/05/2022 56

Câu 3:

Listen again and complete each sentence with ONE word (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ)

Xem đáp án » 15/05/2022 39

Câu 4:

Write a paragraph (120 - 150 words) about an international organisation you have learnt about (e.g. UN, UNICEF, WTO). Use the outline below to help you. (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về một tổ chức quốc tế mà bạn đã học (ví dụ: UN, UNICEF, WTO). Sử dụng dàn ý bên dưới để giúp bạn.)

Xem đáp án » 15/05/2022 37

Câu 5:

Read the text and match the highlighted words with their meanings. (Đọc văn bản và nối các từ được tô sáng với nghĩa của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 36

Bình luận


Bình luận