Câu hỏi:

15/05/2022 30

Mark the stressed syllables in the words in bold. Listen and repeat, paying attention to the rhythm. (Đánh dấu các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được in đậm. Nghe và lặp lại, chú ý đến nhịp điệu.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. I ‘like ‘trekking in the ‘mountains.

2. The ‘children are ‘looking ‘forward to the ‘boat ‘trip.

3. Are you going to ‘visit the mu’seum to’morrow?

4. ‘Don't ‘litter while you are on the ‘ecotour.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích trekking trên núi.

2. Các em nhỏ đang mong chờ chuyến đò.

3. Bạn có định đi thăm viện bảo tàng vào ngày mai không?

4. Đừng xả rác khi bạn đang tham gia chuyến du lịch sinh thái.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete the following sentences using the phrases from the box. (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các cụm từ trong hộp.)

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 2:

Change these sentences into reported speech. (Thay đổi những câu này thành lời nói gián tiếp.)

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 3:

Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Câu 4:

Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Bình luận


Bình luận