Câu hỏi:

15/05/2022 21

Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành  (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. d

2. a

3. c

4. e

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chúng ta cứ chặt phá rừng thì nạn phá rừng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

2. Nếu chúng ta sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, các thành phố của chúng ta sẽ trở nên sạch hơn.

3. Nếu hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp tục, mực nước biển sẽ dâng cao.

4. Nếu luật về săn bắn trái phép nghiêm ngặt hơn, thì sẽ có nhiều động vật được cứu hơn.

5. Nếu không có không khí và nước, sẽ không có sự sống trên trái đất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete the following sentences using the phrases from the box. (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các cụm từ trong hộp.)

Xem đáp án » 15/05/2022 35

Câu 2:

Mark the stressed syllables in the words in bold. Listen and repeat, paying attention to the rhythm. (Đánh dấu các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được in đậm. Nghe và lặp lại, chú ý đến nhịp điệu.)

Xem đáp án » 15/05/2022 32

Câu 3:

Change these sentences into reported speech. (Thay đổi những câu này thành lời nói gián tiếp.)

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 4:

Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau)

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Bình luận


Bình luận