Câu hỏi:

15/05/2022 19

Listen again and complete the notes with no more than TWO words. (Nghe lại và hoàn thành các ghi chú với không quá HAI từ.)

Listen again and complete the notes with no more than TWO words. (Nghe lại và (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. 8

2. house

3. local family

4. pagoda

5. litter

Hướng dẫn dịch:

Chuyến đi trong ngày

Thời gian rời đi: 8:30 a.m.

Chuyến đi sẽ mất: 8 giờ

Các hoạt động:

- Tham quan ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây 600 năm

- Ăn trưa với một gia đình địa phương và tìm hiểu về các món ăn địa phương

- Ngắm ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất nước

Đừng: thả rác hoặc hái hoa ven đường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the text. Match the highlighted words in the text with their meanings. (Đọc văn bản. Nối các từ được đánh dấu trong văn bản với nghĩa của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 44

Câu 2:

Read the text again and choose the best answers. (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 3:

Write a paragraph (120 - 150 words) about things you should or shouldn’t do to reduce the negative impact of travelling on the environment. You may use the ideas in the reading to help you. (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về những điều bạn nên hoặc không nên làm để giảm tác động tiêu cực của việc đi du lịch tới môi trường. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài đọc để giúp bạn.)

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 4:

Listen and choose the best title for the talk. (Lắng nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói.)

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 5:

Imagine that you are going on a day trip. Work in pairs. Discuss and plan your trip. Use the following points to help you (Hãy tưởng tượng rằng bạn đang có một chuyến du lịch trong ngày. Làm việc theo cặp. Thảo luận và lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn. Sử dụng những điểm sau để giúp bạn)

- Where you will go

- When you will leave

- Which attractions you will visit

- Things you should avoid doing on the trip to protect the environment

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Bình luận


Bình luận