Câu hỏi:

15/05/2022 20

Imagine that you are going on a day trip. Work in pairs. Discuss and plan your trip. Use the following points to help you (Hãy tưởng tượng rằng bạn đang có một chuyến du lịch trong ngày. Làm việc theo cặp. Thảo luận và lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn. Sử dụng những điểm sau để giúp bạn)

- Where you will go

- When you will leave

- Which attractions you will visit

- Things you should avoid doing on the trip to protect the environment

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bạn sẽ đi đâu

- Khi bạn rời đi

- Những điểm du lịch bạn sẽ đến thăm

- Những điều bạn nên tránh trong chuyến đi để bảo vệ môi trường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the text. Match the highlighted words in the text with their meanings. (Đọc văn bản. Nối các từ được đánh dấu trong văn bản với nghĩa của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 43

Câu 2:

Write a paragraph (120 - 150 words) about things you should or shouldn’t do to reduce the negative impact of travelling on the environment. You may use the ideas in the reading to help you. (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về những điều bạn nên hoặc không nên làm để giảm tác động tiêu cực của việc đi du lịch tới môi trường. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài đọc để giúp bạn.)

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 3:

Read the text again and choose the best answers. (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 4:

Listen and choose the best title for the talk. (Lắng nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói.)

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 5:

Listen again and complete the notes with no more than TWO words. (Nghe lại và hoàn thành các ghi chú với không quá HAI từ.)

Listen again and complete the notes with no more than TWO words. (Nghe lại và (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận