Câu hỏi:

15/05/2022 34

Work in groups. Have similar

conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together (Làm việc nhóm. Có những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc các thành viên trong gia đình có nên dành thời gian cho nhau hay không)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Học sinh làm theo hướng dẫn của đề bài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the text and list the five family values of British people in the 21st century in the table below. (Đọc văn bản và liệt kê 5 giá trị gia đình của người Anh thế kỷ 21 trong bảng dưới đây.)

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 2:

Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem người Việt Nam có giá trị gia đình giống thế hay không)

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 3:

Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các diễn đạt trong hộp. Sau đó thực hành theo nhóm 3)

Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Bình luận


Bình luận