Câu hỏi:

15/05/2022 30

Read the text and list the five family values of British people in the 21st century in the table below. (Đọc văn bản và liệt kê 5 giá trị gia đình của người Anh thế kỷ 21 trong bảng dưới đây.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giá trị gia đình là những ý tưởng về cách mọi người muốn sống cuộc sống gia đình của họ và được truyền từ cha mẹ sang con cái. Các giá trị gia đình vững chắc có thể chuẩn bị cho trẻ một cuộc sống hạnh phúc. Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây ở Anh cho thấy mặc dù cuộc sống gia đình hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhưng một số giá trị gia đình truyền thống vẫn còn quan trọng ở Anh hiện nay.

Đứng đầu danh sách là các giá trị của việc trung thực và trung thực, và tôn trọng người lớn tuổi. Trẻ em được dạy để nói sự thật ngay từ khi còn nhỏ. Họ học cách bày tỏ sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn, những người có nhiều kinh nghiệm sống. Có cách cư xử tốt là giá trị gia đình quan trọng thứ ba. Đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trong danh sách là các giá trị của việc ghi nhớ lần lượt là nói làm ơn, cảm ơn và giúp đỡ công việc gia đình.

Rõ ràng là trong thế kỷ 21, người Anh vẫn tuân theo một số giá trị gia đình truyền thống.

Đáp án:

1. being truthful and honest

2. respecting older people

3. having good table manners

4. remembering to say “please” and “thank you”

5. helping with family chores

Hướng dẫn dịch:

1. trung thực và trung thực

2. tôn trọng người lớn tuổi

3. có cách cư xử tốt trên bàn

4. nhớ nói "làm ơn" và "cảm ơn"

5. giúp việc nhà

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in groups. Have similar

conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together (Làm việc nhóm. Có những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc các thành viên trong gia đình có nên dành thời gian cho nhau hay không)

Xem đáp án » 15/05/2022 41

Câu 2:

Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem người Việt Nam có giá trị gia đình giống thế hay không)

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 3:

Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các diễn đạt trong hộp. Sau đó thực hành theo nhóm 3)

Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Bình luận


Bình luận