Câu hỏi:

15/05/2022 57

Work in pairs. Tell your partner what you find most interesting about “chau van” singing (Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn điều bạn cảm thấy thú vị nhất về cách hát chầu văn)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Học sinh làm theo hướng dẫn của đề bài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read a passage about “chau van” singing and complete the mind map below (Đọc một đoạn văn về hát chầu văn và hoàn thành sơ đồ tư duy bên dưới)

Xem đáp án » 15/05/2022 54

Câu 2:

Work in pairs. Have similar conversations making and responding to suggestions about going to a music show (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự và trả lời các đề xuất về việc đi xem một chương trình ca nhạc)

Work in pairs. Have similar conversations making and responding to suggestions about  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 43

Câu 3:

Listen and complete the following conversation with the expressions from the box. The practise it in pairs (Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại sau với các diễn đạt trong hộp. Thực hành nó theo cặp)

Xem đáp án » 15/05/2022 36

Bình luận


Bình luận