Câu hỏi:

15/05/2022 20

Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. c

2. d

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy tự viết các bài hát và chúng luôn có ý nghĩa sâu sắc.

2. Anh ấy đã tham gia nhiều cuộc thi tài năng, nhưng giám khảo không bao giờ thích các bài hát của anh ấy.

3. Chúng ta có thể đến concert ở rạp thành phố, hoặc chúng ta có thể ở nhà xem chung kết Việt Nam Idol.

4. Tình hình giao thông thật tệ, vì vậy chúng tôi quyết định đi bộ tới sân vận động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen and mark the stressed syllables in the following words. Then read them out (Nghe và đánh dấu các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ sau. Sau đó đọc chúng ra)

Xem đáp án » 15/05/2022 35

Câu 2:

There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and corect it (Có một sai lầm trong mỗi câu dưới đây. Tìm lỗi và sửa nó)

1. She asked him attend the school performance.

2. Don't let her to go to the music festival!

3. Their parents will never agree buy that expensive piano.

4. To develop her musical talent, her father made her to sing at family gatherings.

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 3:

Complete the following sentences using the words from the box (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các từ trong hộp)

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 4:

Work in groups. Do research on a form of traditional music in Viet Nam or another country. (Làm việc nhóm. Nghiên cứu về một loại hình âm nhạc truyền thống ở Việt Nam hoặc quốc gia khác.)

Present your findings to the class. Your presentation should include: (Trình bày kết quả của bạn trước lớp. Bản trình bày của bạn nên bao gồm)

- when / where it started (nó bắt đầu khi nào / ở đâu)

- instrument(s) (dụng cụ)

- types (các loại)

- artists / performers (nghệ sĩ / người biểu diễn)

- costumes (trang phục)

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Bình luận


Bình luận