Câu hỏi:

15/05/2022 27

There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and corect it (Có một sai lầm trong mỗi câu dưới đây. Tìm lỗi và sửa nó)

1. She asked him attend the school performance.

2. Don't let her to go to the music festival!

3. Their parents will never agree buy that expensive piano.

4. To develop her musical talent, her father made her to sing at family gatherings.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. attend – sửa lại: to attend

2. to go – sửa lại: go

3. buy – sửa lại: to buy

4. to sing – sửa lại: sing

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy bảo anh ấy tham dự buổi biểu diễn của trường.

2. Đừng để cô ấy đi dự lễ hội âm nhạc!

3. Cha mẹ của họ sẽ không bao giờ đồng ý mua cây đàn piano đắt tiền đó.

4. Để phát triển tài năng âm nhạc của cô ấy, cha cô ấy đã bắt cô ấy hát tại các buổi họp mặt gia đình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen and mark the stressed syllables in the following words. Then read them out (Nghe và đánh dấu các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ sau. Sau đó đọc chúng ra)

Xem đáp án » 15/05/2022 30

Câu 2:

Complete the following sentences using the words from the box (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các từ trong hộp)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 3:

Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

Xem đáp án » 15/05/2022 15

Câu 4:

Work in groups. Do research on a form of traditional music in Viet Nam or another country. (Làm việc nhóm. Nghiên cứu về một loại hình âm nhạc truyền thống ở Việt Nam hoặc quốc gia khác.)

Present your findings to the class. Your presentation should include: (Trình bày kết quả của bạn trước lớp. Bản trình bày của bạn nên bao gồm)

- when / where it started (nó bắt đầu khi nào / ở đâu)

- instrument(s) (dụng cụ)

- types (các loại)

- artists / performers (nghệ sĩ / người biểu diễn)

- costumes (trang phục)

Xem đáp án » 15/05/2022 15

Bình luận


Bình luận