Câu hỏi:

15/05/2022 22

Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. (Hãy xem những lợi ích sau đây của các hoạt động tình nguyện. Chọn BA lợi ích quan trọng nhất.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tiếp xúc với những thanh thiếu niên khác có cùng sở thích

- Cải thiện các kỹ năng sống cần thiết, chẳng hạn như kỹ năng giúp bạn có việc làm hoặc kỹ năng quản lý thời gian

- Trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tích cực

- Giúp thanh thiếu niên tìm thấy mục đích sống

- Có được kinh nghiệm sống

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to help you. (Làm việc nhóm. Thuyết trình về lợi ích của các hoạt động tình nguyện. Sử dụng thông tin trong 2 và các diễn đạt bên dưới để giúp bạn.)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 2:

Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities (Hoàn thành sơ đồ sau với các ví dụ và chi tiết giải thích lợi ích của các hoạt động tình nguyện)

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Bình luận


Bình luận