Câu hỏi:

15/05/2022 26

Listen and complete the conversation with the words from the box. Then practise it in pairs (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các từ trong hộp. Sau đó thực hành theo cặp)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. C

2. D

3. B

4. A

Hướng dẫn dịch:

Nam: Chào Lan! Bạn trông rất vui vẻ hôm nay! Tôi nghe nói bạn đã tham gia một chuyến đi tình nguyện đến vùng núi. Nó thế nào?

Lan: Tuyệt vời! Bây giờ tôi rất hạnh phúc và thoải mái mặc dù lúc đầu tôi rất lo lắng. Tôi không hiểu mục đích của chuyến đi. Tôi không biết gì về nơi này, vì vậy tôi cũng cảm thấy một chút bối rối.

Nam: Ồ, bạn có đến đó với các thành viên khác của câu lạc bộ tình nguyện không? Tất cả mọi thứ ổn chứ?

Lan: Ừ, chúng tôi đã đi như một đội. Người dân địa phương rất thân thiện và hay giúp đỡ. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện tiếp theo của chúng tôi vào mùa hè. Tôi rất háo hức về nó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the text below and complete the diagram (page 50) about ‘Save the Children’. (Đọc văn bản dưới đây và hoàn thành sơ đồ (trang 50) về 'Save the Children'.)

Read the text below and complete the diagram (page 50) about ‘Save the Children (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 2:

Imagine you are back from a volunteer trip. Work in pairs. Take on a role and act out a conversation like the one in 1. Use the expressions below to help you (Hãy tưởng tượng bạn trở về sau một chuyến đi tình nguyện. Làm việc theo cặp. Đảm nhận một vai trò và thực hiện một cuộc trò chuyện giống như trong 1. Sử dụng các cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 3:

Work in groups. Use the diagram to talk about ‘Save the Children’. (Làm việc nhóm. Sử dụng sơ đồ để nói về ‘Save the Children’)

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Bình luận


Bình luận